25 agosto 2018

EZIO SPATARO, Cu cunta a Marine' un cunta m'Palermu

Marineo vista dall'alto


Riprendo dal nuovo blog di Ezio Spataro -  http://cavadeipoeti.blogspot.com/ - una delle sue ultime composizioni che mette alla berlina un costume radicato in tutte le piccole comunità:


Cu cunta a Marinè 
un cunta m'Palermu
e cu cunta m'Palermu 
cunta puru au nfernu
sempri nta un paisi 
c'è corcunu chi cunta
si c'è corcunu chi l'avanta

Chissi su come lu ventu
e nuddu si cci para davanti
comu quann'è tramuntana 
e la genti s'arrassa e s'alluntana
comu quannu c'è sciroccu
e a la genti ci pari 
va vidi nzoccu
comu quannu organizzanu ss'eventi curturali
e pari ca ciusciassi lu maistrali
comu quannu la pulitica è cummerciu
e pari ca ciusciassi lu libecciu

Chissi chi cuntanu
allura la spuntanu
picchì nuddu fa nenti
picchì l'autri su gnuranti
allura vannu comu lu ventu
e nuddu li ferma 
mancu si nni paramu centu

Chissi chi cuntanu a Marinè
ragiunanu cu "lu dammi e tè"
comu nta un firm di Tarantinu
unu cu l'autru si fannu ammuinu
io vantu a tia 
tu vanti a mia
iu ti vasu
e tu mi vasi
siddu m'ha stima ti salutu
asinnò passu grittu e sputu
iu ti salutu si tu mi saluti
nta stu paisi di saputi

Cu cunta a Marinè
cunta puru a Bifarera
si metti lu cappeddu
ma si cala la pampèra
accussi nun vidi nenti
e po ghiri sempri avanti
accussi nun vidi a nuddu
e pò fari tempu tintu 
e tempu beddu

Chissi chi cuntanu a Marinè
vannu trasennu unn'egghè
trasinu a la chiesa
e attrovanu na casa
trasinu au casteddu
e s'arrustinu l'agneddu
trasinu m'pulitica 
e attrovanu l'Amedica

Nuautri cucuzzi senza simenza
chi capemu di cultura e scienza?
Iddi fannu discursi e sirmuna
pi nuatri poviri gnurantuna
iddi parranu e iddi dicinu
iddi dissiru e iddi ficiru
iddi cuntanu e iddi fannu
iddi c'eranu e iddi sannu

E' beru ed è un fattu :
cu cunta a Marinè
cunta puru a lu Strasattu.

(Ezio Spataro)

1 commento: